عضو هیئت مدیره

5 جولای, 2021

ملیکا تباوار

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

شاهین دشتستانی نژاد

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

محمود آقابابائی

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

مجید میرمعصومی گودرزی

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

علیرضا ربانی

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

مصطفی متین راد

رئیس هیئت مدیره
5 جولای, 2021

جمشید پناهی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
پنل سهامداران
×
عدم فعالیت

این شرکت فعلا فاقد فعالیت می باشد.

×